Chrzest

 1. Ponieważ chrzest jest zanurzeniem w misterium paschalnym Jezusa Chrystusa i włączeniem do wspólnoty Kościoła Katolickiego, celebracja tego sakramentu odbywa się w niedziele, na Mszy świętej za parafian.
 2. Pragnienie ochrzczenia dziecka rodzice zgłaszają przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem.
 3. Do spisania aktu chrztu wymagany jest odpis skrócony aktu urodzenia (do wglądu).
 4. Wybierając rodziców chrzestnych należy pamiętać, że powinni mieć ukończone 16 lat i przyjęty sakrament Bierzmowania. Rodzice chrzestni są świadkami wiary, dlatego Kościół oczekuje, że prowadzą życie zgodne z ewangelią i nauczaniem Kościoła. Potwierdzeniem jest zaświadczenie od księdza proboszcza z parafii, w której aktualnie mieszkają.

Sakrament małżeństwa

 1. Planując sakrament małżeństwa narzeczeni powinni odbyć stosowną katechezę i trzy spotkania w katolickiej poradni rodzinnej.
 2. Termin ślubu ustalany jest przynajmniej trzy miesiące przed planowana datą zawarcia sakramentu małżeństwa.
 3. Podczas pierwszej wizyty w kancelarii narzeczeni powinni dostarczyć następujące dokumenty:
 • Akt chrztu (jeśli jedna ze stron jest spoza parafii), wystawiony nie prędzej niż 6 miesięcy przed ślubem.
 • Dowody osobiste.
 • Zaświadczenia o katechezie przedmałżeńskiej i odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej.
 • Jeśli zamierzają zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (tzn. ślub kościelny z cywilnym razem) – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy licząc od daty planowanego ślubu.

Pogrzeb chrześcijański

 1. Wszystkie sprawy związane z pochówkiem osoby zmarłej załatwiają najbliżsi krewni.
 2. Do kancelarii należy dostarczyć potwierdzoną przez USC kartę zgonu (jest ona zezwoleniem na pochówek) i skrócony akt zgonu (do wglądu).
 3. Jeśli osoba zmarła poza domem (np. w szpitalu) rodzina przestawia zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych.
 4. Miejsce pochówku ustala się z administratorem cmentarza (proboszczem).

Cmentarz parafialny

 1. Na cmentarzu nie można wykonywać żadnych prac bez uprzedniej zgody administratora, tj. proboszcza parafii.
 2. Na starych grobach można dokonywać pochówku tylko w przypadku, gdy poprzedni był przed minimum dwudziestu laty.
 3. Przed wykonaniem prac należy uiścić w kancelarii opłatę cmentarną. Jej wysokość na początku każdego roku kalendarzowego ustala rada parafialna.
 4. Przy grobach nie można instalować urządzeń, które będą wchodziły na aleje cmentarne.
 5. Opiekunowie grobów zobowiązani są do utrzymania porządku wokół nagrobków a śmieci wynosić do specjalnych pojemników przed bramą cmentarną.
 6. Na cmentarzu należy zachowywać się godnie i z szacunkiem dla miejsca pochówku zmarłych. Stąd niewskazane są głośne rozmowy i palenie papierosów.